Камарата на архитектите настоява за прекратяване на поръчка за нов приют за кучета в Бургас

102

Над 3 млн. лв. е прогнозната стойност на обществената поръчка за инженеринг


Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява да бъде прекратена обществената поръчка за инженеринг на Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни в Бургас. Възложител е Община Бургас, а максималният срок за изпълнение е 680 календарни дни. Новият приют за кучета е планиран в местността „Черна гора“ в землището на кв. „Меден рудник“.

Официалната позиция на КАБ е изпратена до кмета на Бургас Димитър Николов, Агенцията за обществени поръчки и Сметната палата. В писмото се настоява за промяна в условията на процедурата и повторното й провеждане. От КАБ са категорични, че са необходими промени в изискванията поради наличие на неравноправни и неприемливи клаузи, неефективно разходване на обществени средства и ограничаване правото на достъп на проектантите до участие в процедурата.

Архитектурната колегия настоява за следните промени в условията на обществената поръчка:

  • Преразглеждане на възлагането по процедурата “инженеринг” (проектиране и строителство). Отваряне на възможност за самостоятелно изпълнение на проектантските дейности – изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор.

Инженерингът създава условия за непрозрачност и многократно оскъпява публичните обекти за сметка на тяхното качество. Неразделянето на обособени позиции на поръчката стеснява кръга на възможните участници, като необосновано ограничава конкуренцията. Не са посочени мотиви относно липсата на обособени позиции за проектиране, авторски надзор и строителство, което е в нарушение на ЗОП.

  • Залагане на прогнозна стойност за проектиране и авторски надзор, която е съобразена с пазарната (8% от строителната стойност).

Прогнозната стойност за проектиране (в размер не надвишаващ 1% от строителната стойност) и авторски надзор (в размер до 20% от хонорара за проектиране) е неправомерна, защото не е съобразена със ЗОП и Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. Буди недоумение фактът, че Община Бургас възлага на общинска фирма разработване на концептуален модел със спорно качество за „Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни“ на стойност 15 000 лв., а комплексното проектиране на центъра по всички проектни части не бива да надвишава 27 500 лв. (без ДДС). Условията на поръчката създават дъмпинг, тъй като прогнозната стойност за проектиране и авторски надзор е много по-ниска от нормалната им стойност. Същевременно участниците трябва да се състезават по показател най-ниска цена, което стимулира още по-силното подбиване на цените за проектантските услуги.

  • Поставяне на изискване за реализиран минимален общ оборот за услугите по архитектурно и инженерно проектиране.

Изискването за реализиран минимален общ оборот в размер от 500 000 лв. за услугите по архитектурно и инженерно проектиране, при заложена пределна цена за проектиране от 27 500 лв., е ограничително, необосновано и нарушава конкуренцията.

  • Коригиране на непропорционалното изискване за предоставяне на гаранция за изпълнение на проектирането, която да бъде в размер на 0,5 % от стойността на договора.

Изисква се гаранция за изпълнение на проектирането в размер на 0,5% от стойността на поръчката, въпреки че изрично е подчертано, че цената за проектиране не трябва да надвишава 1% от общата стойност на поръчката. Това означава на практика, че гаранцията е в размер на 50% от стойността на цената за проектиране, което е крайно несъразмерно спрямо гаранцията и цената за строително-монтажните дейности (за 99% от цената за СМР се изисква гаранция в размер на 2,5% от нея). Това се явява неравнопоставено третиране на изпълнители на поръчката, доколкото по линия на лицензионните изисквания проектанти и строители се явяват различни участници в строителния процес.

Пълният текст на писмото с всички предложения на КАБ можете да видите тук.

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“