Най-евтината и чиста енергия е спестената енергия

39

Защо са необходими бързи действия за ускоряване темповете за обновяване на сградния фонд, обясняват от инициативата „Да обновим България“


RENOVATE BULGARIA обединява организации, заинтересовани от устойчивото развитие на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в България за постигането на заложените на европейско ниво цели. Инициативата е национален партньор на RENOVATE EUROPE, европейска комуникационна кампания с цел да подпомогне намаляването на енергийното потребление в сградния фонд на ЕС с 80% до 2050г. чрез подкрепа за законодателни промени и стимулиране на национални програми за обновяване. Основната задача на инициативата е повишаване на информираността за това как да се отключат възможностите за широкомащабно обновяване при огромни нужди и ограничени ресурси – публични и частни.

ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ТЕМПОВЕТЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ?

 • На първо място заради огромните нужди в държавата - само в жилищния сектор 93% от сградите в България са енергонеефективни.
 • На второ място, създалата се конюнктура на растящи цени на енергоносителите, водеща до повишен риск за увеличаване на енергийната бедност в страната.
 • На трето място, намаляването на потреблението на енергия за отопление и охлаждане ще улесни задачата за намаляване на енергийната зависимост на България от внос на изкопаеми фосилни горива.
 • И не на последно място - високите очаквания от страна на населението за справяне с проблема.

Това са новите предизвикателства пред България в светлината на изменяща се геополитическа и икономическа обстановка. Все по-ясно става, че трайното и устойчиво решение е свързано с подобряване енергийната ефективност в домовете на хората и това вече е осъзната от тях необходимост. Проучвания, правени по различни поводи от организации, участващи в инициативата „Да обновим България“, сочат, че над 95% от респондентите имат увереност, че обновяването ще доведе до значително намаление на техните сметки. В тази връзка огромни са очакванията за нови програми, осигуряващи публична подкрепа за енергоефективно обновяване.

КАКВИ ПРОГРАМИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ С ПУБЛИЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА СЕ ОЧАКВАТ ДО 2030 ГОДИНА?

 • По старата схема за 100% грант, с осигурените от европейски фондове средства могат да бъдат обновени пренебрежително малко нуждаещи се от обновяване жилища (не повече от 1 000 многофамилни жилищни сгради по цени от приключилата Национална програма). С тези темпове за цялостно обновяване на нуждаещия се сграден фонд ще са необходими повече от 200 години.
 • Планираните средства за обновяване са недостатъчни дори за постигане на собствените ни цели, приети през 2021г. с Националната дългосрочна стратегия за обновяване на сградния фонд до 2030 година, а именно: 19 млн. м2 РЗП. Това означава минимум 16 хиляди еднофамилни, поне 10 хиляди нискоетажни многофамилни сгради и няколко хиляди средно и високоетажни многофамилни.
 • Планираните реформи, обезпечаващи изпълнението на инвестициите в енергийна ефективност, още не са започнали, а ефективното им действие е предвидено едва след 2023 година.
 • Като цяло – планираното по тези програми обновяване отново не е съобразено с различните нужди на сградния фонд и различните възможности на собствениците.

Целта на подпомагането с публични средства трябва да са най-нуждаещите се сгради и социално уязвимите обитатели. Трябва да се разбере, че енергийната ефективност е повече стратегическа и икономическа, а не само социална цел. Това означава, че практиката за 100% безвъзмездна финансова помощ трябва да бъде прекратена и да бъдат въведени устойчиви финансови инструменти в подкрепа на сградното обновяване.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ?

Създаването на пътна карта за периода поне до 2030 година не търпи отлагане. Възможно най-скоро е необходимо стартиране на програми по нов бизнес модел, защото цитираните по-горе цифри показват, че една програма, изцяло финансирана и администрирана от публичните власти, не може да отговори адекватно на стратегическите нужди от обновяване и на необходимите темпове.

Бизнес моделът предполага:

 • Привличане на собствениците като съ-инвеститори.
 • Привличане на търговските банки, за да се вкарат в икономическия оборот спестяванията на населението и фирмите, възлизащи на над 100 млрд. лева.
 • Създаване на фигурата на специализиран посредник, като бизнес, за подпомагане на етажните собствености.
 • С използване институционалния капацитет на финансови институции като ФЕЕВИ, ББР за предоставяне и/или гарантиране на кредити за енергийно ефективно обновяване.
 • Веднъж превърнат в устойчиво работещ финансов модел, той може да бъде захранван с европейско финансиране в бъдеще.

ИМА ЛИ НАГЛАСИ В ОБЩЕСТВОТО ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ?

Многобройните проучвания по линия на проекти на участниците в „Обнови България“ категорично показват желание и интерес. Според представените резултати 71% от анкетираните заявяват готовност за участие в нова фаза на Националната програма за енергийна ефективност при изискване за съфинансиране от страна на собствениците.

94.6 % от анкетираните са убедени, че енергийното обновяване ще доведе до намаляване на месечните сметки на домакинството за отопление и електричество. Безспорен принос за тези нагласи имат създадените високи очаквания от Националната програма за енергийна ефективност. 78% от нейните бенефициенти декларират, че след обновяването сметките им за отопление са намалели, при две трети от тях – с над 20%. 80% са започнали да поддържат по-висока температура в жилищата си в отоплителния сезон, над половината – между 3 и 4 градуса повече.

КАКВО ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ ПО ТОЗИ НАЧИН?

 • От бюджетна гледна точка - осигуряване на възможност за привличане на частни инвестиции.
 • От комуникационна гледна точка ще предложи алтернатива за собствениците, които са кандидатствали и не са одобрени за 100% БФП, в рамките на ПВУ, да могат да използват вече изготвените ТО, ОЕЕ, технически паспорт и проекти за ЕЕ обновяване. Ще отговори на търсенето на кредитни продукти за обновяване за енергийна ефективност, без да се чака висок дял на БФП.
 • От социална гледна точка ще даде възможност за разширяване обхвата на бенефициентите.
 • От политическа гледна точка ще се обезпечи дългоочакваният старт на устойчива национална политика за обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез пазарно ориентиран модел с основното участието на собственици, бизнес и търговски банки, подпомагани от държавата и общините;
 • И последно, но не по значение обстоятелство – ще се даде политически отговор на огромната необходимост от енерго-ефективно обновяване на фона на нарастващи цени на енергоносители, задаващо се излизане на битовите потребители на свободен енергиен пазар, и повишени очаквания за публична реакция за справяне с проблемите на енергийната бедност.

Източник: Renovate Bulgaria и БАИС

ОЩЕ НОВИНИ

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

Използваните естествени, висококачествени и високотехнологични материали благоприятстват постигането на оптимално темпериране на сградата през всички сезони, оптимизирането на енергийните разходи, както и намаляването отпечатъка й върху околната среда

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино