Нова наредба на МРРБ определя изискванията към енергийните характеристики на сградите

57

Те са в съответствие с новия пакет европейски стандарти (EPB стандарти)


Наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е публикувана за обществено обсъждане и е разработена, стъпвайки на  Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и транспонираните европейските директиви, относно енергийните характеристики на сградите и енергийната ефективност.

С наредбата ще се определят показателите на енергийните характеристики (EPB показатели) и изискванията към енергийните характеристики на сградите. Регламентира се и скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради. Въвежда се и националната изчислителна методика за оценка на енергийните характеристики на сградите, както и изискванията за енергийна ефективност към инвестиционните проекти на сгради.

Очаква се по този начин да се подобри процеса на обследване за енергийна ефективност на сгради и подобрена ефективност в работата на консултантите по енергийна ефективност, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ.  Планира се и по-подробно разработване на част „Енергийна ефективност“ в обхвата на инвестиционните проекти на сгради и подобрена ефективност в работата на проектантите, които изготвят тази проектна част и др.  Чрез наредбата ще се осигури и нормативна осигуреност за изпълнение на програми и проекти за енергийна ефективност, подкрепени от различни източници за финансиране в съответствие с поставените цели на европейско и национално ниво до 2030 г. В това число и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. в съответствие със заложените цели, целевите стойности на индикатори за напредък и за постигане на ефективност на инвестициите по съотношението „разходи-ползи“.

Новият нормативен документ съвпада и с процеса на задължителната периодична проверка на изискванията за енергийни характеристики съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗЕЕ. Посочената разпоредба транспонира задължението на държавата в изпълнение на чл. 4, т. 1 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година, относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.). Минималните изисквания за енергийните характеристики подлежат на преглед на редовни интервали, които не може да надвишават пет години, и ако е необходимо, се актуализират с цел отразяване на техническия прогрес в сградния сектор.

Наредбата цели и предприемане на необходимите мерки от държавата, които да осигурят определянето на минималните изисквания за енергийните характеристики на сгради на основата на равнища на оптимални разходи към момента на актуализирането на нормативните изисквания.

ОЩЕ НОВИНИ

Засега ремонтът на ул. "Шишман" в София приключва до дни в участъка от "Паренсов" до "Гурко"

Засега ремонтът на ул. "Шишман" в София приключва до дни в участъка от "Паренсов" до "Гурко"

След януари до март догодина трябва да е готов оставащият участък от "Гурко" до паметника на Цар Освободител

Очаква се реконструкцията на приемното здание на жп гара Нова Загора да стартира през февруари-март

Очаква се реконструкцията на приемното здание на жп гара Нова Загора да стартира през февруари-март

В началото на ноември сградата беше обявена за паметник на културата и ще бъде консервирана, адаптирана и социализирана

Активността на пазара на луксозни имоти у нас достигна рекордни нива през годината

Активността на пазара на луксозни имоти у нас достигна рекордни нива през годината

Все по-голяма популярност добиват умните сгради със системи за добра енергийна ефективност, търсят се и нови луксозни имоти в затворени комплекси

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Живущите в уличките между четирите булеварда "Дондуков", "Мария Луиза", "Сливница" и "Васил Левски" са поканени в Дома на киното на 10 декември от 11:00 часа

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Министерството на околната среда и водите приветства взетите решения и призовава неправителствените организации от Коалиция „Да спасим Кресна“ за отворен диалог и конструктивно сътрудничество