Приеха промени в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

260

Целта е подобряване на механизмите за картотекиране на трайната растителност, на работата на администрацията и на контрола върху създаването и опазването на озеленените площи при по-голяма информираност на обществото, както и създаване на обективни и еднакви критерии при одобряване на проекти и планове


Приетият от Столичен общински съвет проект за изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община е изработен от работна група, съставена от специалисти от администрацията, представители на професионалната и академична общност на ландшафтните архитекти, общински съветници и юристи. Работната група е изработила текста на изменението след анализ на прилагането на действащите норми, практиката и тенденциите в развитието на процесите при управлението, проектирането и опазването на зелената система и запознаване на подобни норми от други европейски държави.

Основни промени са направени в подробното уреждане на разпоредбите, които засягат начина на картотекиране на растителността, оценката на компенсаторното озеленяване, техническите изисквания към проектите по паркоустройство и благоустройство, фазите на административния процес във всички етапи на планиране и проектиране, въвеждането в експлоатация на изпълнените проекти и контрола върху опазването и поддържането на зелената система на града.

Създаването на нов раздел в наредбата, който се отнася до правилата и задълженията при картотекирането на трайната растителност, ще доведе до подобряване на тази дейност, която е гаранция за опазването на ценната растителност в града, казват от Направление "Архитектура и градоустройство". Предложеният модел за създаване на проектите за картотека и своевременното им отразяване в регистъра ще подобри контрола при опазването на ценните дървета както от страна на администрацията, така и от гражданите.

Според НАГ разпоредбите, които касаят начина на предписване на компенсаторно озеленяване, ще прекратят от една страна някои съществуващи практики вместо засаждане на дървета в замяна на премахнатите да се предписват други благоустройствени дейности, а от друга – ще уеднаквят критериите за оценка на необходимия брой дървета за засаждане в зависимост от вида и състоянието на премахнатите.

Новите текстове поставят ясни технически критерии към проектите за озеленяване, които ще допринесат за създаване на по-добри условия за развитие на растителността, особено на трайната. Новите изисквания за засаждане на дървета в големите паркинги, изпълнение на пропускливи настилки, задължително предвиждане на съоръжения за съхранение на вода за поливане и изграждане на поливни системи ще подобрят климата и комфорта в града и ще гарантират развитието на растителността. Тези подробни технически допълнения създават и предпоставка за еднакви административни практики в различните структурни звена в общината при одобряване на проектите, казват още от направлението.  

Нови текстове са включени и в раздела, който касае контрола от страна на общината при премахване на растителност. Разрешенията за това ще придобиват правно действие само след влизане в сила на разрешението за строеж, заради което са издадени. Освен определянето на конкретни дати в разрешението за премахване на растителност, с което се гарантира възможността за присъствие на общински служител, публикуването му на интернет страницата на съответния район и задължението за съставяне на протокол за правилното му прилагане, подписан от служебни лица, ще увеличи възможността за контрол и публичност на тази дейност.

В изменението на наредбата са създадени голям брой приложения, които описват подробно начина на прилагане на разпоредбите – технически параметри на видовете озеленяване, на почвения слой, на диаметрите на дърветата и др. Създадени са типови образци на документи – констативни протоколи за всички процедури, универсални таблици и др. Според НАГ тези нови приложения гарантират правилното и еднакво прилагане на наредбата в различните райони на столицата, създават яснота и предвидимост у гражданите и бизнеса.

Наредбата беше представена за обществени консултации, в които са взели участие представители на професионалните и граждански организации, на бизнеса и отделни граждани. Много от постъпилите предложения са били взети предвид при създаване на окончателния текст, казват още от НАГ.

Несъгласие с промени в Наредбата изразиха преди това от Националната асоциация на строителните предприемачи.

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Приключи изграждането на директната жп връзка между Пристанище Бургас и гара "Владимир Павлов"

Преминаването на товарни композиции от пристанището към вътрешните жп връзки на страната вече е значително улеснено

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Заобиколен от зеленина и езеро, Basecamp Lyngby в Копенхаген предлага жизнена среда с богато биоразнообразие

Ямболският проект за облагородяване на коритото на река Тунджа получи международно признание

Ямболският проект за облагородяване на коритото на река Тунджа получи международно признание

Най-дългият линеен парк в България беше отличен с поощрителна Европейска награда за креативност и иновативност в конкурса Green Cities Europe Award 2023

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения