Реформи в законодателството, дигитализация и създаване на комисия "антидъмпинг" са част от приоритетите на КАБ за следващата година

168

Те бяха представени на 23-то Общо събрание на 16 и 17 май в Поморие, в което участваха над 400 делегати от цялата страна


Основни акценти в работата на УС през 2023-2024

„През изтеклия период УС на КАБ работи методично и последователно в защита на архитектурната професия и издигане на престижа на архитекта в обществото. Основните приоритети са свързани с намаляване на административната тежест и налагане на водещата роля на архитекта в инвестиционния процес с цел създаване на устойчива и красива жизнена среда“, обясни пред делегатите председателят на КАБ арх. Владимир Милков. Пълният отчет за дейността на УС вижте ТУК.

„Ръководството на КАБ продължи да работи за осъществяване на законодателна реформа. В тази връзка бе подготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ, който бе представен пред МРРБ и всички политическите партии в НС. Инициирани бяха работни срещи с представители на държавните и общинските институции, както и на браншовите организации в сектора с цел търсене на подкрепа и популяризиране на идеите на КАБ за нормативни реформи“, отбелязва в доклада си проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ с ресор „Нормативна дейност“. Запознайте се с целия отчет на проф. Борисов ТУК.

Участието на КАБ в Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” (ЕЦИХ) е сред важните успехи в периода 2023 – 2024 г. Обучителният център вече е оборудван с необходимия хардуер и софтуер за провеждане на курсовете, в ход е съгласуване на програмите с всички участници в хъба, информира арх. Мартин Христов, зам.-председател на УС – ресор „Практика“. Очаква се първите общообразователни курсове да стартират до края на юни, а специализираните курсове – през септември 2024 г. Може да заявите интерес към определени курсове чрез попълване на анкета в сайта на ЕЦИХ. Пълният отчет на арх. Христов прочетете ТУК.

Основните дейности на Комисия „Квалификация“ през 2023 г. са фокусирани върху поддържане на контакти и взаимодействие с университетите, в които се преподава специалност „Архитектура“, както и подкрепа и участие в събития, свързани с опазването на архитектурното наследство. Пълният доклад на арх. Константин Пеев, зам.-председател на КАБ с ресор „Квалификация“, вижте ТУК.

Делегатите поставиха пред ръководството на КАБ редица въпроси, свързани с необходимостта от регламентиране на графики към ЗУТ и Наредба 7, повишаване на контрола относно спазването на професионалния кодекс и налагането на санкции, проблемите с възлагането на поръчки на инженеринг, нуждата от професионално обучение на младите архитекти и други.

Програма за дейността на КАБ през следващата година

  • Финализиране на текстовете на ЗИД на ЗУТ, припознаването им от депутати от всички парламентарни партии и внасянето им в парламента.
  • Продължаване работата по ЗИД на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП в частта за архитектурните конкурси.
  • Стартиране на структурирано продължаващо обучение, обвързано с годишното удостоверение.
  • Текущи становища по изменения на законови и подзаконови актове, архитектурни конкурси, обществени поръчки.
  • Организиране и провеждане на шесто издание на „Български архитектурни награди“.
  • Подпомагане на Министерство на културата в подготовката на Венецианското архитектурно биенале 2025 – организиране и провеждане на конкурс за избор на национален куратор.
  • Създаване на комисия „антидъмпинг“.
  • Завършване дигитализацията на КАБ.
  • Обобщаване изводите от кръглата маса „Практикуване на регулираната професия архитект в Испания и германия“ и отпечатване на брошура.
  • Продължаващо активно присъствие в медиите чрез статии, интервюта, пресконференции.

Снимки: КАБ

Най-важните решения на 23-то ОС на КАБ

Общото събрание реши членският внос за пълна проектантска правоспособност за 2025 да остане 300 лева. Беше приета промяна в Устава на КАБ, според която броят на делегатите по право – членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и Комисията по дисциплинарно производство, влиза в общата бройка на делегатите на Общото събрание.

По предложение на РК София град беше прието изменение на чл. 19, ал. 1 от Приложение № 1 „Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – Инвестиционно проектиране“ и таблицата към него от Методиката за определяне на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги. Приети бяха корекции в себестойността на проектантските услуги по отделните фази – тя се определя по процентната стойност или по вложено време за фази 1, 2 и 9 и като процент от общата себестойност на предоставената проектантска услуга по фази от 3 до 8. Себестойността по фази 1, 2 и 9 – Предварителни (прединвестиционни), обемно-устройствени и интериорни проучвания, комплектоване на архивна документация, установяване на дефекти по обекта и съдействие за отстраняването им в рамките на гаранционните срокове, може да се определи и по вложено време, ако се правят множество варианти и се явява като допълнение към общата себестойност. Обемът на проектантските услуги по фаза 4 – Технически проект, е значителен. С проектите по тази фаза се издават значителна част от Разрешенията за строеж и разработката на качествен проект в тази фаза е гаранция за успех на инвестиционните намерения. Затова по фаза 4 – Технически проект, Общото събрание прие корекция от 3 на 20%. Актуализира се също така Таблица № 1 „Определяне на хонорарната зона на видовете сгради“.

По време на Общото събрание беше приета и промяна в начина на определяне на себестойността на плановете и схемите в забележките по т. 1 към Таблица № 4 от т. 7 към Приложение № 2 „Себестойност на проектантски услуги по част „Архитектурна – устройствено планиране“ – стойностите под 5000 лв. могат да се договарят по вложено време или екстраполират, а над 1 млн. лв. само се екстраполират.

На 23-то ОС на КАБ бяха приети годишният отчет за дейността през 2023, докладите на КС и КДП за същия период, финансов отчет за 2023, както и бюджет за 2024.

ОЩЕ НОВИНИ

В Бургас одобриха изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн "Арена ОЗК"

В Бургас одобриха изграждане на фотоволтаична централа върху покрива на плувния басейн "Арена ОЗК"

Произведената енергия ще бъде използвана основно за нуждите на дома на плувните спортове и така разходите му ще бъдат значително намалени

Камарата на архитектите настоява за прекратяване на поръчка за нов приют за кучета в Бургас

Камарата на архитектите настоява за прекратяване на поръчка за нов приют за кучета в Бургас

Над 3 млн. лв. е прогнозната стойност на обществената поръчка за инженеринг

В София откриха Учебен център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ)

В София откриха Учебен център на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ)

Обученията ще се провеждат в сградата на Камарата на строителите в България на ул. „Михаил Тенев“ 6 - на повече от 300 кв. м в 4 зали

Изпълнителят: За завършването на стадион "Христо Ботев" в Пловдив е необходима нова обществена поръчка

Изпълнителят: За завършването на стадион "Христо Ботев" в Пловдив е необходима нова обществена поръчка

Междувременно продължава отправянето на нападки между ПФК Ботев (Пловдив) и строителя на стадиона ДЗЗД „Колежа“ в лицето на компания PIMK

Социализирана и с атракциони е обновената за посещения Антична вила "Армира" край Ивайловград

Социализирана и с атракциони е обновената за посещения Антична вила "Армира" край Ивайловград

Тя е паметник на културата и е част от обектите в индикативната листа на паметниците на културното наследство на ЮНЕСКО